Privacy Statement

Privacy statement Talent Transmitter BV

Als u ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid zoals vastgelegd in dit Privacy statement. U verstrekt uw persoonsgegevens aan ons op basis van de overeenkomst die u met ons sluit. Wij kunnen u niet van dienst zijn, indien u de in dit statement genoemde gegevens niet met ons deelt.

Talent Transmitter BV behandelt en beveiligt de persoonsgegevens conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Talent Transmitter BV is gevestigd te Oss, Kloosterpark 9 5349 AB en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen en verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Technische informatie en cookies
Het openbare deel van onze website kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Deze website verzamelt wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Wanneer en waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? Talent Transmitter BV verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult bij het inschrijven bij Talent Transmitter BV via de website of u zich of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Talent Transmitter BV verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten; bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om: 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd  2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc. 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen 7. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen 8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole 9. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering 10. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen 11. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

- NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
- geboortegegevens, leeftijd, geslacht
- curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
- gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
- gegevens over beschikbaarheid en verlof
- andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld motivatie, referenties en getuigschriften
- pasfoto en video (introductie) – alles op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Talent Transmitter BV kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
- nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
- overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Talent Transmitter BV legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Ook wordt meestal het persoonlijke Burgerservicenummer (BSN) hier onder gerekend.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen? Talent Transmitter BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld salarisadministrateur) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Talent Transmitter BV heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat en veilig worden beschermd. Hiervoor zal er een verwerkersovereenkomst tussen talent Transmitter BV en de verwerker opgesteld worden. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (U heeft nog niet voor Talent Transmitter BV gewerkt en bent nog niet door ons bemiddeld naar een baan) Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) worden maximaal tot 5 jaar na registratiedatum van uw meest recente CV bewaard. 

Jaarlijks, tot 4 jaar na registratiedatum van uw meest recente CV, ontvangt u bericht van Talent Transmitter BV met de bevestiging dat u bij ons ingeschreven staat als kandidaat en het verzoek ons een recent CV te verstrekken, zodat we u zo goed mogelijk kunnen blijven bemiddelen. Het bericht vermeldt eveneens hoe u zich kunt uitschrijven indien u niet meer als kandidaat geregistreerd wilt blijven staan.

Indien u niet meer als kandidaat geregistreerd wilt staan en dus niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zich uitschrijven door een verzoek tot uitschrijving te mailen aan uw contactpersoon bij Talent Transmitter BV of aan info@talenttransmitter.nl. Indien u zich uitschrijft wordt u niet meer benaderd en bemiddeld door Talent Transmitter BV, uw gegevens worden echter niet automatisch verwijderd.

Bemiddelde kandidaten (U werkt/heeft gewerkt voor Talent Transmitter BV als gedetacheerde, of bent via een succesvolle W&S bemiddeling rechtstreeks in dienst getreden bij een opdrachtgever) Uw persoonsgegevens en personeelsdossier zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband en in geval van een directe W&S bemiddeling tot twee jaar na aanvang van uw dienstverband bij de opdrachtgever.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen tot uiterlijk 7 jaar na einde dienstverband beschikbaar voor Talent Transmitter BV. 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties  (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) Talent Transmitter BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Talent Transmitter BV verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Talent Transmitter BV kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Talent Transmitter BV hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Talent Transmitter BV heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten m.b.t. inzage, wijzigen gegevens Voor kandidaten, medewerkers, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties. Wij zullen op uw aangeven op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens. Overige wijzigingen kunt u via de mail doorgeven aan uw contactpersoon bij Talent Transmitter BV of via info@talenttransmitter.nl. 

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u dat ook daarvoor een mail sturen aan uw contactpersoon bij Talent Transmitter BV of via info@talenttransmitter.nl. 

Voor overige relaties: U hebt recht op inzage, wijziging en verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Talent Transmitter BV.

Uw rechten m.b.t. verwijderen gegevens Indien u wenst dat Talent Transmitter BV uw gegevens geheel of gedeeltelijk verwijdert, kunt u dit aangeven door een mail te sturen aan uw contactpersoon bij Talent Transmitter BV of info@talenttransmitter.nl. Vermeld duidelijk in uw mail of u alle gegevens verwijderd wilt zien of welke specifieke gegevens u wilt laten verwijderen. Uw gegevens zullen volgens uw verzoek, en voor zover mogelijk in verband met eventueel in acht te nemen wettelijke bewaartermijnen, definitief worden verwijderd. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek een bevestiging van Talent Transmitter BV waarin wordt aangegeven in welke mate (i.v.m. eventuele wettelijke bewaartermijnen) aan uw verzoek is voldaan. 

Beveiliging     
Talent Transmitter BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Talent Transmitter BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) een datalek     
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Talent Transmitter BV, dan kunt u per mail, post of telefonisch contact opnemen met Talent Transmitter BV. Email: info@talenttransmitter.nl.  Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan te geven door een mail te sturen aan info@talenttransmitter.nl. Vermeld in deze mail in ieder geval uw voor- en achternaam, uw contactgegevens en een omschrijving van de situatie. 

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen over de omgang met persoonsgegevens door Talent Transmitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen    
Privacy statement Talent Transmitter BV kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in het Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Talent Transmitter BV. Deze versie is van April 2018.

Do you like what you see?
Give the advantage to your own network and share this!